ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 12 พ.ย. 2561 คลิกบันทึก