วันที่ 15 มกราคม 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครูอำเภอบ้านกรวด ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครูอำเภอบ้านกรวด ประกอบด้วยโรงเรียนใน 4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านกรวด โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอบ้านกรวด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยแบ่งทีมการแข่งขันเป็น 4 ทีม มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้บริหารในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการรวมพลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบ้านกรวดให้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

r1 r2

r3 r4

r5 r6

r7 r8

r9 r10
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/1903893316365967/posts/2001425813279383/

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานโดยใช้กระบวนการจิตศึกษากับการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการ PLC ที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมประโคนชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร ให้บุคลากรในสำนักงานตระหนักรู้ในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ตระหนักถึงความสำคัญและเป้าหมายหลักขององค์กร สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน รวมถึงการนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวศุภากร อ่อนลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม และคณะ เป็นวิทยากรดำเนินการในครั้งนี้

 

z1 Smallz2 Small

z3 Small z4 Small

z5 Small z6 Small

z7 Small z8 Small

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระสัง 1) ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านระโยงใหญ่ , รร.บ้านศรีภูมิสามัคคี , รร.บ้านตะเคียน , รร.บ้านเมืองไผ่ , รร.บ้านอโณทัย , รร.วัดธรรมถาวร , รร.บ้านขามตาเบ้า , รร.บ้านหนองตระเสก , รร.บ้านโคกสูง , รร.วัดชุมพลมณีรัตน์ , รร.บ้านถนน , รร.อนุบาลกระสัง , รร.บ้านสวายสอ และ รร.วัดบ้านหนองแขม โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 
3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 
4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 
5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
7. โรงเรียนปลอดขยะ
จากนั้น (เวลา 13.00 น.) นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระสัง 2) ณ โรงเรียนวัดอินทบูรพา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดปทุมคงคา , รร.บ้านกะนัง , รร.บ้านตาสะดำ , รร.บ้านสำโรง , รร.บ้านระกา , รร.วัดอินทบูรพา , รร.บ้านนารา , รร.บ้านหนองเต็ง , รร.วัดหนองตะครอง , รร.บ้านเสม็ด , รร.บ้านโนนแดง , รร.บ้านจาน , รร.บ้านหนองเหล็ก , รร.บ้านกุดใหญ่ , รร.บ้านละลูน และ รร.บ้านชำแระ ซึ่งการออกนิเทศฯ ในครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างดียิ่ง

o1 o2

o3 o4

o5 o6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1952833964805235&type=1&l=6fdc3eec96

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ้านกรวด 1) ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ รร.อนุบาลบ้านกรวด , รร.บ้านตาอี , รร.บ้านโคกเบง , รร.บ้านเขาดินใต้ , รร.บ้านสายโท 1 , รร.บ้านปราสาททอง , รร.บ้านละหอกตะแบง , รร.บ้านโคกยาง , รร.บ้านหนองตะเคียน , รร.บ้านยาง , รร.บ้านโคกระเหย , รร.นิคมพัฒนาสายตรี 2 และ รร.นิคมสร้างตนเอง 1 ทั้งนี้นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 
3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 
4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 
5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
7. โรงเรียนปลอดขยะ
จากนั้น (เวลา 13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ้านกรวด 2) ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนเข้าร่วม จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านหนองแวง , รร.บ้านหินลาด , รร.บ้านละหานทรายใหม่ , รร.บ้านละหานทรายเก่า , รร.บ้านถนนน้อย , รร.ชุมชนบ้านโนนเจริญ , รร.บ้านถนนโคกใหญ่ , รร.บ้านหว้า , รร.บ้านเขาดินเหนือ , รร.บ้านศรีสุข , รร.บ้านหลัก , รร.บ้านตรุง และ รร.นิคมสร้างตนเอง 9 โดยการออกนิเทศฯ ครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างดียิ่ง

p1 p2

p3 p4

p5 p6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1954281944660437&type=1&l=4b32cc7b86

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง โรงเรียนบ้านหนองเต็ง โรงเรียนอนุบาลกระสัง อำเภอกระสัง โรงเรียนบ้านศรีถาวร โรงเรียนวัดบ้านไทรฯ โรงเรียนบ้านแสลงโทน โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อำเภอประโคนชัย และโรงเรียนอนุบาลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

n1 n2

n3 n4

n5 n6

n7 n8

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1948380518583913&type=1&l=f8600432ab