วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 21 กลุ่ม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม เพื่อชี้แจงภารกิจงานที่สำคัญ ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2) , การปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงาน ณ ห้องประชุมกระสัง    (ชั้น 2) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ฑ1 ฑ2

ฑ3 ฑ4

ฑ5 ฑ6

ติดตามข่าวสารเพอ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2064531296968834&type=1&l=adc558392b

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตศึกษากับการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการ PLC ที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมประโคนชัย (ชั้น 1) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรในสำนักงานเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ให้บริการ มีความพร้อมและเข้มแข็งในการทำงาน โดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มุ่งหวังให้บุคลากรในสำนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อเชื่องโยงกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับและให้บริการสำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มาติดตามราชการ ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มและมอบหมายใบงาน เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้พัฒนานวัตกรรมทางความคิดและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตาม motto ของ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 คือ “บริหารโปร่งใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นระบบ”

ฐ1 ฐ2

ฐ3 ฐ4

ฐ5 ฐ6

ติดตามข่าสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2060036644084966&type=1&l=d1dab91adb

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมหารือปรับแนวการบริหารทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ฏ1 ฏ2

ฏ3 ฏ4

ฏ5 ฏ6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2044890605599570&type=1&l=aaf14c7469

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (13.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการ ประจำหน่วยพัฒนาที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 144 คน ระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ญ1 ญ2

ญ3 ญ4

ญ5 ญ6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2045187272236570&type=1&l=b0905f3ef6

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2562 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ฌ1 ฌ2

ฌ3 ฌ4

ฌ5 ฌ6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2041692762586021&type=1&l=1840767362