นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2562 ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง VDO Conference หลังการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ค3 ค1

ค2 ค4

ค5 ค6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2021673514587946&type=1&l=9310b22a10

 

 

วันที่ 25 มกราคม 2562 (เวลา 10.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ณ ห้องประชุมกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยราช ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระสัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11985/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม

 

 ข1 ข2
 
 ข3 ข4
 
 ข5 ข6
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2014604638628167&type=1&l=95df1a2e9d
 

วันที่ 21 มกราคม 2561 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประโคนชัย 1 และประโคนชัย 2 (ภาคเช้า) ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โดยมีนายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผอ.รร.อนุบาลประโคนชัย กล่าวให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา โรงเรียนวัดแจ้ง โรงเรียนบ้านศรีถาวร และโรงเรียนบ้านหนองม่วง (ภาคบ่าย) ณ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก โดยมี ดร.นิคม ขันโสม ผอ.รร.บ้านจรเข้มาก กล่าวให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุ โรงเรียนบ้านโคกย่าง โรงเรียนบ้านเก็ม โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย โรงเรียนบ้านกระสัง โรงเรียนบ้านหินกอง โรงเรียนบ้านจรเข้มาก โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ โรงเรียนบ้านบัว และโรงเรียนบ้านหนองร้าน โดยการออกนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ มีประเด็นในการนิเทศ ติดตามทั้งหมด 7 ประเด็น ได้แก่ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์ 7. โรงเรียนปลอดขยะ

1 2

3 4

5 6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2009430552478909&type=1&l=a9c17dcfb0

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประโคนชัย 3 และประโคนชัย 4 (ภาคเช้า) ณ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา มีนางประภัสสร สรวนรัมย์ ผอ.รร.บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา และคณะให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 13 โรงเรียน (ภาคบ่าย) ณ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี มีนายธนาวุฒิ บัวภา ผอ.รร.บ้านปราสาทสามัคคี และคณะให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 12 โรงเรียน โดยการออกนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ มีประเด็นในการนิเทศ ติดตามทั้งหมด 7 ประเด็น ได้แก่ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์ 7. โรงเรียนปลอดขยะ

ก1 ก2

ก3 ก4

ก5 ก6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2010746762347288&type=1&l=939058cf8b

วันที่ 16 มกราคม 2562 (เวลา 07.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ จากนั้น (เวลา 09.00 น.) ได้ร่วมกิจกรรมวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ณ หอประชุมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอประโคนชัย เข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการกล่าวปฏิญาณตนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย ต่อมา (เวลา 13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้เดินทางไปให้กำลังใจ คณะครู คณะกรรมการ นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา “วันครู 2562” ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม โรงเรียนกระสังพิทยาคม โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม และร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้บริหารของอำเภอประโคนชัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์อีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของครูในสังกัด

z1 z2

z3 z4

z5 z6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2003626789725952&type=1&l=24e185bd5a