วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการใช้คู่มือการสอนตามตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) (รุ่นที่ 1) พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 250 คน การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูเป็นผู้จุดประกายการเรียนรู้ ให้แนวทางการปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามกลยุทธ 200 วัน เร่งฟิต พิชิต O-NET รวมถึงได้ชี้แจง การใช้คู่มือการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) , การประเมินระดับชาติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามคู่มือการสอน

c1 c2

c3 c4

c5 c6

c7 c8

c9 c10

c11 c12

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา โครงการพัฒนาครู หลักสูตรผู้นำในตัวฉัน จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผู้นำแห่งความไว้วางใจ” ณ ห้องประชุม Hall 3 ชั้น 3 โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวดำเนินการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 2 มีโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 27 โรงเรียน โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไม้แดง โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านหนองบอน

b8 b1

b2b3

b4 b5

b6 b7

b9 b10

เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเพื่อเพิ่มการบริหารจัดการ และสั่งการผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2561 โดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
วันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ได้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
วันที่ 17 กันยายน 2561
- ภาคเช้า ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูธุรการโรงเรียน ในอำเภอกระสัง และอำเภอบ้านกรวด
- ภาคบ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูธุรการโรงเรียน ในอำเภอประโคนชัย อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช
รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 416 คน
และได้รับเกียรติวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายทวีรัตน์ เทพนะ ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ช่วยราชการ สพป.สงขลา เขต 2
2. สิบเอกพงษ์พัฒน์ ปักกาโล นักทรัพยากรบุคคล สพป.มหาสารคาม เขต 2

 000 Small 00 Small

  1 Small 2 Small

3 Small 4 Small

5 Small 6 Small

7 Small 8 Small

9 Small 10 Small

11 Small 12 Small

13 Small 14 Small

15 Small 16 Small

17 Small 18 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/

chart

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Main Course โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และมูลนิธิ C.D.E. (ประเทศไทย) กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา “งอกนอกกะลา” เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้าใจ และทักษะในการออกแบบการเรียนรู้การพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพด้วย PLC ในองค์กรอย่างมีคุณภาพ โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดบ้านไพบูลย์ , รร.บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) , รร.บ้านโคกขมิ้น , รร.วัดบ้านโคกเหล็ก , รร.ชุมชนบ้านโนนเจริญ , รร.วัดโคกเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 91 คน

a01 a02

a03 a04

a05 a06

a07 a08

a09 a10

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร การบริหารแบบเขตพัฒนา (Smart One Team) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแหลมเสด็จบูรพาบีช จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารแบบเขตพัฒนาการศึกษา และสมรรถนะในการให้บริการประสานงาน ติดตาม ดูแลการดำเนินงานในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

a b

c d

e f

g h

i 

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart