วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา (09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 5 ณ โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน จากนั้น (13.00 น.) นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 6 ณ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใน 7 ประเด็น ดังนี้ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์ 7. โรงเรียนปลอดขยะ

t1 t2

t3 t4

t5 t6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1971107262977905&type=1&l=f48403f268

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น และโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 พร้อมนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 3 และบ้านกรวด 4 โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใน 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 
3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 
4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 
5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
7. โรงเรียนปลอดขยะ

s1 s2

s3 s4

s5 s6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1967795249975773&type=1&l=b06624c0db

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานโดยใช้กระบวนการจิตศึกษากับการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการ PLC ที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมประโคนชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร ให้บุคลากรในสำนักงานตระหนักรู้ในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ตระหนักถึงความสำคัญและเป้าหมายหลักขององค์กร สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน รวมถึงการนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวศุภากร อ่อนลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม และคณะ เป็นวิทยากรดำเนินการในครั้งนี้

 

z1 Smallz2 Small

z3 Small z4 Small

z5 Small z6 Small

z7 Small z8 Small

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครูอำเภอบ้านกรวด ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครูอำเภอบ้านกรวด ประกอบด้วยโรงเรียนใน 4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านกรวด โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอบ้านกรวด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยแบ่งทีมการแข่งขันเป็น 4 ทีม มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้บริหารในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการรวมพลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบ้านกรวดให้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

r1 r2

r3 r4

r5 r6

r7 r8

r9 r10
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/1903893316365967/posts/2001425813279383/

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ้านกรวด 1) ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ รร.อนุบาลบ้านกรวด , รร.บ้านตาอี , รร.บ้านโคกเบง , รร.บ้านเขาดินใต้ , รร.บ้านสายโท 1 , รร.บ้านปราสาททอง , รร.บ้านละหอกตะแบง , รร.บ้านโคกยาง , รร.บ้านหนองตะเคียน , รร.บ้านยาง , รร.บ้านโคกระเหย , รร.นิคมพัฒนาสายตรี 2 และ รร.นิคมสร้างตนเอง 1 ทั้งนี้นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 
3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 
4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 
5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
7. โรงเรียนปลอดขยะ
จากนั้น (เวลา 13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ้านกรวด 2) ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนเข้าร่วม จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านหนองแวง , รร.บ้านหินลาด , รร.บ้านละหานทรายใหม่ , รร.บ้านละหานทรายเก่า , รร.บ้านถนนน้อย , รร.ชุมชนบ้านโนนเจริญ , รร.บ้านถนนโคกใหญ่ , รร.บ้านหว้า , รร.บ้านเขาดินเหนือ , รร.บ้านศรีสุข , รร.บ้านหลัก , รร.บ้านตรุง และ รร.นิคมสร้างตนเอง 9 โดยการออกนิเทศฯ ครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างดียิ่ง

p1 p2

p3 p4

p5 p6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1954281944660437&type=1&l=4b32cc7b86