เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 2 พบปะพูดคุยและรับชม "พุธเช้าข่าว สพฐ." กับคณะผู้บริหารอำเภอประโคนชัย ณ โรงเรียนวัดบ้านไทร ตามโครงการ "สภากาแฟ ข่าว สพฐ." สัญจร โดยวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบายผอ.เขตฯ และรับทราบนโยบาย สพฐ. ไปพร้อมกันในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.นิคม โชติทวีศักดิ์ ผกก.สภ.ประโคนชัย พ.ต.ท.สุทิน หวังกลับ รอง ผกก.สสฯ และพ.ต.ท.สุพล หริ่งกระโทก สว.อก.ฯ ร่วมพบปะ พูดคุยแนวทางการปฏิบัติร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเรื่องการพนันฟุตบอลและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

3 Small 1 Small

7 Small 10 Small

4 Small 8 Small

5 Small 2 Small

6 Small 12 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/

 

chart

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( ฉก.ชน. ) เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลนักเรียน ประจำปี 2561 โดยมี นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าที่พันโทรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 และนายณรงค์ชัย ดีสม ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ครั้งนี้ : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

1 Small 2 Small

5 Small 3 Small

 4 Small  6 Small

7 Small 8 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/chart

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย แจ้งนโยบาย และร่วมรับชม รายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” กับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอห้วยราช ตามโครงการ "สภากาแฟ ข่าว สพฐ." สัญจร ณ โรงเรียนบ้านโชคกราด อ.ห้วยราช : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

1501 Small 1502 Small

1503 Small 1504 Small

1506 Small 1507 Small

1508 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 251 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีคณะศึกษานิเทศ ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อ่านออกยกชั้น โดยใช้ทักษะ กระบวนการ เครื่องมือในการส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้ผู้ปกครอง โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

15205 Small 15201 Small

15202 Small 15203 Small

15204 Small 15206 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (Smart School Administrators the 21th Century) ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 253 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทางวิชาการ ใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร และผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเป็น Smart School Administrators โดยมีนางภรณ์นภัส มากแสงสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ 

P1020277 Small DSCF3003 Small

DSCF3027 Small DSCF3038 Small

DSCF3042 Small DSCF3043 Small

DSCF3051 Small DSCF3059 Small

DSCF3094 Small DSCF3121 Small

DSCF3126 Small DSCF3129 Small

DSCF3133 Small DSCF3134 Small

DSCF3172 Small DSCF3175 Small

P1020274 Small P1020289 Small

P1020321 Small P1020315 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart