ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 2 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ติดตามตรวจสอบการบริหาร    งบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย โรงเรียนบ้านสายตรี 9 โรงเรียนบ้านสายตรี 16   โรงเรียนบ้านถนนน้อย   โรงเรียนบ้านตรุง   อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านไทรโยง    อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1n  3n

4n  7n

6n  5n

8t  9t

10t  11t

ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ของโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม โรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านโคกเบง และโรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

janang1  janang2

nongkam3  kokyong5

kokbang7  sayte8

 nongkam4  kokbang6

 

ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รร.บ้านกระสังสามัคคี  รร.บ้านสารภี  รร.บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รร.บ้านขามตาเบ้า  รร.บ้านถนน  รร.บ้านโคลด  รร.บ้านก้านเหลือง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1kasang  2sarape    

3kam  4tanon

5kod  6kadlong1

7kodtaken

ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ของโรงเรียนบ้านอโณทัย  โรงเรียนบ้านลำดวน  โรงเรียนบ้านสำโรง  โรงเรียนบ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์"

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  และโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

 

2anotai2  1anotai1      

3lomdon  4somlong

5patatbu 21777

6nara

 

ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 - 24 มกราคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2   

ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2   

รร.บ้านเกียรติเจริญ รร.บ้านละหอกกระสัง รร.บ้านบ่อดิน  รร.บ้านร่มเย็นวิทยา รร.บ้านโคกมะขาม

รร.บ้านหนองอาแมะ และโรงเรียนบ้านหนองร้าน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

kok

b  k

lom  nong

la  lon