วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระสัง 1) ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านระโยงใหญ่ , รร.บ้านศรีภูมิสามัคคี , รร.บ้านตะเคียน , รร.บ้านเมืองไผ่ , รร.บ้านอโณทัย , รร.วัดธรรมถาวร , รร.บ้านขามตาเบ้า , รร.บ้านหนองตระเสก , รร.บ้านโคกสูง , รร.วัดชุมพลมณีรัตน์ , รร.บ้านถนน , รร.อนุบาลกระสัง , รร.บ้านสวายสอ และ รร.วัดบ้านหนองแขม โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 
3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 
4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 
5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
7. โรงเรียนปลอดขยะ
จากนั้น (เวลา 13.00 น.) นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระสัง 2) ณ โรงเรียนวัดอินทบูรพา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดปทุมคงคา , รร.บ้านกะนัง , รร.บ้านตาสะดำ , รร.บ้านสำโรง , รร.บ้านระกา , รร.วัดอินทบูรพา , รร.บ้านนารา , รร.บ้านหนองเต็ง , รร.วัดหนองตะครอง , รร.บ้านเสม็ด , รร.บ้านโนนแดง , รร.บ้านจาน , รร.บ้านหนองเหล็ก , รร.บ้านกุดใหญ่ , รร.บ้านละลูน และ รร.บ้านชำแระ ซึ่งการออกนิเทศฯ ในครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างดียิ่ง

o1 o2

o3 o4

o5 o6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1952833964805235&type=1&l=6fdc3eec96

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง โรงเรียนบ้านหนองเต็ง โรงเรียนอนุบาลกระสัง อำเภอกระสัง โรงเรียนบ้านศรีถาวร โรงเรียนวัดบ้านไทรฯ โรงเรียนบ้านแสลงโทน โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อำเภอประโคนชัย และโรงเรียนอนุบาลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

n1 n2

n3 n4

n5 n6

n7 n8

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1948380518583913&type=1&l=f8600432ab

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น อ.กระสัง โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช และ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จากนั้น นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” มีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย

l1 l2

l3 l4

l5 l6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1946997202055578&type=1&l=31f09e4c99

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยมีธุรการโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ดำเนินการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จากนั้น นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อ.ประโคนชัย และที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการถนนคนเรียน ณ บริเวณสนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

m1 m2

m3 m4

m5 m6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1947033692051929&type=1&l=c70a10df69

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 และมอบเกียรติบัตร ให้แก่สถานศึกษาที่อ่านออกยกชั้น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 โรงเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ได้ ทั้งนี้สถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ได้มีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

k1 k2

k3 k4

k5 k6

k7 k8

ติดตามข่าวสารเพิ่มเพิมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1942896965798935&type=1&l=aacfeecdd4