เมื่อวันที่ 18 – 19 พ.ค. 2561 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (DMC) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นฯ ละ 1 วัน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 230 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมที่ สพฐ. จัดทำขึ้น ทางเว็บไซต์ จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบ DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) 2. ระบบ B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) 3.ระบบ EMIS (สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา)

112832 112837

 112835112831

 112830 112829

112828 112827

 112825112849

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต2 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 และวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะใหม่ ว21/2560

20180513 081055 

20180512 102418 20180512 125800

20180512 125252 20180512 103822

หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 2

  6782  6790

S 50036739  S 50036743

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   ครั้งที่   3/2561 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาและสรุปภาพรวมคะแนน
ONET
และ NT พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบสูงกว่าระดับชาติ

S 3973190 S 3973184 

S 3973192

S 3973195 S 3973196 S 3973200

ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 2 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ติดตามตรวจสอบการบริหาร    งบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย โรงเรียนบ้านสายตรี 9 โรงเรียนบ้านสายตรี 16   โรงเรียนบ้านถนนน้อย   โรงเรียนบ้านตรุง   อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านไทรโยง    อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1n  3n

4n  7n

6n  5n

8t  9t

10t  11t