e1 e2

e3 e4

e5 e6

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, เขต 3, เขต 4, สพม. เขต 32, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์” ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 11.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนวัดโคกเจริญ อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน ให้ข้อคิด ให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ซึ่งดำเนินการโดย นายทรงพล ศิริรมยานนท์ ผอ.รร.วัดโคกเจริญ และคณะครู จากนั้น (เวลา 14.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวพรวิมล ระวันประโคน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินกอง และโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี ในการนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พูดคุยกับคณะครู เพื่อติดตาม ตรวจสอบสภาพปัญหา เพื่อสามารถจัดทำแผนและพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนผลกระทบต้องหารือครูและผู้ปกครองร่วมวางแผนแก้ไขต่อไป

d1 Small d2 Small

d3 Small d4 Small

d5 Small d6 Small

d7 Small d8 Small

d9 Small d10 Small

d11 Small d12 Small

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา โครงการพัฒนาครู หลักสูตรผู้นำในตัวฉัน จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผู้นำแห่งความไว้วางใจ” ณ ห้องประชุม Hall 3 ชั้น 3 โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวดำเนินการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 2 มีโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 27 โรงเรียน โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไม้แดง โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านหนองบอน

b8 b1

b2b3

b4 b5

b6 b7

b9 b10

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการใช้คู่มือการสอนตามตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) (รุ่นที่ 1) พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 250 คน การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูเป็นผู้จุดประกายการเรียนรู้ ให้แนวทางการปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามกลยุทธ 200 วัน เร่งฟิต พิชิต O-NET รวมถึงได้ชี้แจง การใช้คู่มือการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) , การประเมินระดับชาติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามคู่มือการสอน

c1 c2

c3 c4

c5 c6

c7 c8

c9 c10

c11 c12

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Main Course โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และมูลนิธิ C.D.E. (ประเทศไทย) กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา “งอกนอกกะลา” เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้าใจ และทักษะในการออกแบบการเรียนรู้การพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพด้วย PLC ในองค์กรอย่างมีคุณภาพ โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดบ้านไพบูลย์ , รร.บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) , รร.บ้านโคกขมิ้น , รร.วัดบ้านโคกเหล็ก , รร.ชุมชนบ้านโนนเจริญ , รร.วัดโคกเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 91 คน

a01 a02

a03 a04

a05 a06

a07 a08

a09 a10