เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเพื่อเพิ่มการบริหารจัดการ และสั่งการผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2561 โดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
วันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ได้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
วันที่ 17 กันยายน 2561
- ภาคเช้า ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูธุรการโรงเรียน ในอำเภอกระสัง และอำเภอบ้านกรวด
- ภาคบ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูธุรการโรงเรียน ในอำเภอประโคนชัย อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช
รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 416 คน
และได้รับเกียรติวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายทวีรัตน์ เทพนะ ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ช่วยราชการ สพป.สงขลา เขต 2
2. สิบเอกพงษ์พัฒน์ ปักกาโล นักทรัพยากรบุคคล สพป.มหาสารคาม เขต 2

 000 Small 00 Small

  1 Small 2 Small

3 Small 4 Small

5 Small 6 Small

7 Small 8 Small

9 Small 10 Small

11 Small 12 Small

13 Small 14 Small

15 Small 16 Small

17 Small 18 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/

chart

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร การบริหารแบบเขตพัฒนา (Smart One Team) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแหลมเสด็จบูรพาบีช จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารแบบเขตพัฒนาการศึกษา และสมรรถนะในการให้บริการประสานงาน ติดตาม ดูแลการดำเนินงานในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

a b

c d

e f

g h

i 

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( ฉก.ชน. ) เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลนักเรียน ประจำปี 2561 โดยมี นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าที่พันโทรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 และนายณรงค์ชัย ดีสม ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ครั้งนี้ : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

1 Small 2 Small

5 Small 3 Small

 4 Small  6 Small

7 Small 8 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/chart

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 2 พบปะพูดคุยและรับชม "พุธเช้าข่าว สพฐ." กับคณะผู้บริหารอำเภอประโคนชัย ณ โรงเรียนวัดบ้านไทร ตามโครงการ "สภากาแฟ ข่าว สพฐ." สัญจร โดยวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบายผอ.เขตฯ และรับทราบนโยบาย สพฐ. ไปพร้อมกันในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.นิคม โชติทวีศักดิ์ ผกก.สภ.ประโคนชัย พ.ต.ท.สุทิน หวังกลับ รอง ผกก.สสฯ และพ.ต.ท.สุพล หริ่งกระโทก สว.อก.ฯ ร่วมพบปะ พูดคุยแนวทางการปฏิบัติร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเรื่องการพนันฟุตบอลและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

3 Small 1 Small

7 Small 10 Small

4 Small 8 Small

5 Small 2 Small

6 Small 12 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/

 

chart

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 251 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีคณะศึกษานิเทศ ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อ่านออกยกชั้น โดยใช้ทักษะ กระบวนการ เครื่องมือในการส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้ผู้ปกครอง โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

15205 Small 15201 Small

15202 Small 15203 Small

15204 Small 15206 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart