วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขัน กีฬา - กรีฑา นักเรียน  ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" โดยมีนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายของทางราชการ การจัดการแข่งขัน การตัดสิน และมอบหมายภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละฝ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

S 14794764S 14802951

S 14794767S 14794769

S 14794770S 14794771

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดการแข่งขัน กรีฑา-กีฬา นักเรียน ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-17 และ 23-28 ธ.ค. 2560 ณ สนามกีฬาในอำเภอห้วยราช โดยมี ร.ร.ในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ อ.ประโคนชัย อ.กระสัง อ.บ้านกรวด อ.พลับพลาชัย และ อ.ห้วยราช  

1512802501374

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อติดตามภารกิจงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

S 745498 S 745491

S 745492 S 745489

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บร. 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา สพป.บร.2 (ระดับสำนักงาน) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มในสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน

46033 46007

46012 46011

46023 46024

46025 46026

46027 46028

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (DMC) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

215489 Small 222431 Small

222432 Small 222433 Small

222434 Small 222435 Small

222436 Small 222437 Small

222439 Small 222443 Small

222444 Small 222442 Small