วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

 ช1 ช2
 ช3 ช4
 ช5 ช6
 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2034456003309697&type=1&l=e9cae4ea44

วันที่ 31 มกราคม 2562 (เวลา 10.30 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อขอความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยมี นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผอ.รร.อนุบาลประโคนชัย นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา ผอ.รร.อนุบาลบ้านกรวด นายศุภชัย นิธุรัมย์ ผอ.รร.อนุบาลห้วยราช นายไพบูลย์ ยงทวี ผอ.รร.อนุบาลบ้านสะเดา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม

ฉ1 ฉ2

ฉ3 ฉ4

ฉ5 ฉ6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2022923304462967&type=1&l=30d1bc34e4

วันที่ 30 มกราคม 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการคุมสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ง1 ง2

ง3 ง4

ง5 ง6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2021934754561822&type=1&l=e4fad20dd3

วันที่ 31 มกราคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมประโคนชัย (ชั้น 1) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อชี้แจงและสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

จ1 จ2

จ3 จ4

จ5 จ6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2022893791132585&type=1&l=d1ad95fd7a

วันที่ 30 มกราคม 2562 (เวลา 10.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เชิญโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงการวางแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2562 โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจให้โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด และให้โรงเรียนทุกแห่งถือเป็นนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ฆ1 ฆ2

ฆ3 ฆ4

ฆ5 ฆ6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2021716621250302&type=1&l=5bbb897883