714313 Small 714450 Small

37749 Small 714449 Small

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบ และเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อนโยบายเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง ได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ( 5 รร. 5 อำเภอในสังกัด) ได้แก่ 1.รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์   2.รร.วัดบ้านจอม 3.รร.บ้านปราสาท 4.รร.บ้านกระสัง 5.รร.บ้านโคกกะชาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, ผอ.รร., ผอ.กลุ่ม, ศน. และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวม 270 คน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบ และเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อนโยบายเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง ได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ( 5 รร. 5 อำเภอในสังกัด) ได้แก่ 1.รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์   2.รร.วัดบ้านจอม 3.รร.บ้านปราสาท 4.รร.บ้านกระสัง 5.รร.บ้านโคกกะชาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, ผอ.รร., ผอ.กลุ่ม, ศน. และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวม 270 คน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระสัง 5 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงและสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาปฏิบัติตามกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ. รร.บ้านลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

711032 Small 711033 Small

711031 Small 711035 Small

P1000710 Small P1000651 Small

P1000574 Small P1000620 Small

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวนำปฎิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมนี้ข้าราชการในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ตั้งจิตอธิฐานด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ให้ข้อคิดแก่บุคลากรถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยให้น้อมนำคำสอนมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน จากนั้นประธานนำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) ณ บริเวณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

 

707463 Small 707464 Small

707457 Small 707465 Small

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พบปะมอบนโยบายภาพแห่งความสำเร็จ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 5 ข้อ ดังนี้ 1.นักเรียนมีคุณธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไปไทย 2.ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนยกระดับความเป็นมืออาชีพ 3.ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการ เป็นนักบริหารมืออาชีพ 4.สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 5. เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และได้ทำพิธีลงนามพันธสัญญา (MOU) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กับ สถานศึกษาในสังกัดอำเภอกระสัง จำนวน 67 รร. ณ หอประชุม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายกำพล กระมล รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน ได้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดทางไกล VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายกรอบแนวทางดำเนินการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3 (ม.1-ม.3) จาก สพฐ ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

20161031 105420 Small 20161031 105329 Small

20161031 113901 Small 20161031 111639 Small

20161031 105439 Small 20161031 105337 Small

20161031 105429 Small 20161031 105342 Small