714313 Small 714450 Small

37749 Small 714449 Small

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบ และเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อนโยบายเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง ได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ( 5 รร. 5 อำเภอในสังกัด) ได้แก่ 1.รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์   2.รร.วัดบ้านจอม 3.รร.บ้านปราสาท 4.รร.บ้านกระสัง 5.รร.บ้านโคกกะชาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, ผอ.รร., ผอ.กลุ่ม, ศน. และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวม 270 คน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบ และเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อนโยบายเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง ได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ( 5 รร. 5 อำเภอในสังกัด) ได้แก่ 1.รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์   2.รร.วัดบ้านจอม 3.รร.บ้านปราสาท 4.รร.บ้านกระสัง 5.รร.บ้านโคกกะชาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, ผอ.รร., ผอ.กลุ่ม, ศน. และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวม 270 คน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์