86943 Small86948 Small

86947 Small 87059 Small

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 1. นายสังคม จันทร์วิเศษ (ประธานกรรมการ) 2. นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 3.นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้การดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบ EBIT พร้อมทั้งรวบรวมสำเนาหลักฐาน EB1—EB11 สำหรับสถานศึกษาคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์เก็บข้อมูล ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์