วันที่ 8 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บร. 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา สพป.บร.2 (ระดับสำนักงาน) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มในสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน

46033 46007

46012 46011

46023 46024

46025 46026

46027 46028