ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 2 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ติดตามตรวจสอบการบริหาร    งบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย โรงเรียนบ้านสายตรี 9 โรงเรียนบ้านสายตรี 16   โรงเรียนบ้านถนนน้อย   โรงเรียนบ้านตรุง   อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านไทรโยง    อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1n  3n

4n  7n

6n  5n

8t  9t

10t  11t