วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   ครั้งที่   3/2561 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาและสรุปภาพรวมคะแนน
ONET
และ NT พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบสูงกว่าระดับชาติ

S 3973190 S 3973184 

S 3973192

S 3973195 S 3973196 S 3973200