เมื่อวันที่ 18 – 19 พ.ค. 2561 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (DMC) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นฯ ละ 1 วัน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 230 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมที่ สพฐ. จัดทำขึ้น ทางเว็บไซต์ จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบ DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) 2. ระบบ B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) 3.ระบบ EMIS (สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา)

112832 112837

 112835112831

 112830 112829

112828 112827

 112825112849