เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 251 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีคณะศึกษานิเทศ ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อ่านออกยกชั้น โดยใช้ทักษะ กระบวนการ เครื่องมือในการส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้ผู้ปกครอง โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

15205 Small 15201 Small

15202 Small 15203 Small

15204 Small 15206 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart