นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร การบริหารแบบเขตพัฒนา (Smart One Team) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแหลมเสด็จบูรพาบีช จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารแบบเขตพัฒนาการศึกษา และสมรรถนะในการให้บริการประสานงาน ติดตาม ดูแลการดำเนินงานในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

a b

c d

e f

g h

i 

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart