วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระสัง 1) ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านระโยงใหญ่ , รร.บ้านศรีภูมิสามัคคี , รร.บ้านตะเคียน , รร.บ้านเมืองไผ่ , รร.บ้านอโณทัย , รร.วัดธรรมถาวร , รร.บ้านขามตาเบ้า , รร.บ้านหนองตระเสก , รร.บ้านโคกสูง , รร.วัดชุมพลมณีรัตน์ , รร.บ้านถนน , รร.อนุบาลกระสัง , รร.บ้านสวายสอ และ รร.วัดบ้านหนองแขม โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 
3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 
4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 
5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
7. โรงเรียนปลอดขยะ
จากนั้น (เวลา 13.00 น.) นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระสัง 2) ณ โรงเรียนวัดอินทบูรพา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดปทุมคงคา , รร.บ้านกะนัง , รร.บ้านตาสะดำ , รร.บ้านสำโรง , รร.บ้านระกา , รร.วัดอินทบูรพา , รร.บ้านนารา , รร.บ้านหนองเต็ง , รร.วัดหนองตะครอง , รร.บ้านเสม็ด , รร.บ้านโนนแดง , รร.บ้านจาน , รร.บ้านหนองเหล็ก , รร.บ้านกุดใหญ่ , รร.บ้านละลูน และ รร.บ้านชำแระ ซึ่งการออกนิเทศฯ ในครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างดียิ่ง

o1 o2

o3 o4

o5 o6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1952833964805235&type=1&l=6fdc3eec96