วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น และโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 พร้อมนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 3 และบ้านกรวด 4 โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใน 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 
3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 
4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 
5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
7. โรงเรียนปลอดขยะ

s1 s2

s3 s4

s5 s6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1967795249975773&type=1&l=b06624c0db