วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตศึกษากับการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการ PLC ที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมประโคนชัย (ชั้น 1) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรในสำนักงานเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ให้บริการ มีความพร้อมและเข้มแข็งในการทำงาน โดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มุ่งหวังให้บุคลากรในสำนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อเชื่องโยงกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับและให้บริการสำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มาติดตามราชการ ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มและมอบหมายใบงาน เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้พัฒนานวัตกรรมทางความคิดและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตาม motto ของ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 คือ “บริหารโปร่งใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นระบบ”

ฐ1 ฐ2

ฐ3 ฐ4

ฐ5 ฐ6

ติดตามข่าสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2060036644084966&type=1&l=d1dab91adb