สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด “พลังเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ได้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจในปัญหา โทษ พิษภัยของสิ่งเสพติด มีความรัก เห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะชีวิต สามารถเป็นแกนนำและขยายผลการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเพื่อนนักเรียนได้ โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 100 คน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด

ฒ1 ฒ2

ฒ3 ฒ4

ฒ5 ฒ6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2066007136821250&type=1&l=e3dc05ab74