เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเล็ก

เพื่อเป็นการรับทราบและวางแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้เผยแพร่การการออกเสียงประชามติ ในการประชุมที่โรงแรมรามากาเด็นร์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบในการนำสู่การปฎิบัติ โดยแบ่งเป็น 6 สัปดาห์ ตามขั้นตอน

DSC 5047 Small DSC 5048 Small

DSC 5049 Small DSC 5050 Small