สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทุกโรงเรียน จำนวน 425 คน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย หากมีความผิดปกติก็สามารถค้นพบและแก้ไขได้ทันท่วงที โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2 ได้เชิญนายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และคณะพยาบาลมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแก่ครูปฐมวัยและพ่อแม่ผู้ปกครองในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

22779 Small  186818 Small

186816 Small 186808 Small 

22802 Small 22792 Small

22776 Small 22777 Small