วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการอาหารกลางวันและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดยนางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เป็นหัวหน้าคณะ โดยออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านระกา 2.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3. โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
image 1 Custom image 5 Custom
image Custom image 2 Custom