ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
2

ที่ตั้ง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางห่างจากที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดประมาณ 44 กม. มีพื้นที่ 2,593.921 ตร.กม. แบ่งการปกครองเป็น 5 อำเภอ  19 เทศบาล  35 อบต. 49 ตำบล  640 หมู่บ้าน มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 233 โรงเรียน ให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอพลับพลาชัย   และอำเภอห้วยราช มีประชากรทั้งสิ้น 321,787 คน จำแนกเป็นชาย 161,046 คน หญิง 160,741 คน

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ปลูกยางพาราและเลี้ยงสัตว์ (สุกร ไก่ โค กระบือ)

ภาษา/วัฒนธรรม

ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษา เขมร ส่วย เยอ ร้อยละ 93.40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นใช้ภาษาไทย ลาว จีน ร้อยละ 6.60 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา   จำนวน 2 คน

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

นายสมศักดิ์ สุขสำโรง     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

 


ข้อมูลโรงเรียน
  มีจำนวน  231  โรงเรียน  

1. สถานศึกษาของรัฐ  231  แห่ง  

ข้อมูลกลุ่มงาน/หน่วยในสังกัด สพป. รวม 6 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- หน่วยตรวจสอบภายใน