วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นองค์การชั้นนำ คุณธรรมเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็นบุรีรัมย์สู่สากล