พันธกิจ

1.  บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะคนดีครีบุรีรัมย์

2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นกลไกลขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากล