logoOBEC ประชาสัมพันธ์
           
            ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นั้น กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดต่อรับบัตรได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ครับ.