logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

         ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้