logoOBECเรื่อง การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555,2556

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด