logoOBECเรื่อง การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552 - 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

         ด้วย กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจ่ายใบกำกับเครื่องราชฯ และให้ข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯที่หกลุ่มบริหารงานบุคคล นั้น

         อนึ่ง งานการการรับเอกสารหรือเกี่ยวกับเอกสารนั้น เป็นภาระหน้าที่งานของธุรการโรงเรียน ที่จะแจ้งหรือรับเอกสารให้ข้าราชการครูฯที่ตนเองสังกัด จึงขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือข้าราชการครูฯได้ช่วยชี้แจงภาระหน้าที่งานให้ธุรการสถานศึกษาทราบ

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

หมายเหตุ สามารถใช้ Ctrl+f เพื่อค้นหารายชื่อของข้าราชการครูฯได้