logoOBECเรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าร่วมประชุม VDO Conference เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ได้ที่ช่องทาง www.obectv.tv

www.youtube:obectvonline

www.facebook:obectvonline