logoOBECประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์รายการ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)