ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกระสัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding