ประกาศ รร.บ้านสีเหลี่่ยม เรื่องผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ประกาศ รร.อนุบาลประโคนชัย เรื่องผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ประกาศ รร.อนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา  เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน

ประกาศ รร.บ้านสี่เหลี่ยม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน