ประกาศโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา  เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน