แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง มาตราแม่ ก กา โดย นางมะลิวรรณ ศิลาชัย ครูชำนาญการ รร.บ้านสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ka

รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โดยนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3

รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.บร.1 โดยนายพิทักษ์ สมพร้อม โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยบูรณาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บร.1 โดยนายพิทักษ์ สมพร้อม โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

Attachments:
Download this file (D3.PDF)D3.PDF[ ]1545 kB

ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บร.1 สพฐ. โดยนายพิทักษ์ สมพร้อม โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

Attachments:
Download this file (D1.PDF)D1.PDF[ ]1159 kB