"การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย" (Distance Learning Television for Small School Development in Thailand) : โดยนางสาวผ่องพิชญ์ สวงรัมย์

-ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมเบื้องต้น
-รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง14201
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-ผู้รายงาน นายขรรค์ชัย วิชาญชัย
-ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
-สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนย จังหวัดบุรีรัมย์
-สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
-ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2561

Attachments:
Download this file (2.1-บทคัดย่อ.docx)2.1-บทคัดย่อ.docx[ ]27 kB

รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โดยนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง มาตราแม่ ก กา โดย นางมะลิวรรณ ศิลาชัย ครูชำนาญการ รร.บ้านสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ka

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยบูรณาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บร.1 โดยนายพิทักษ์ สมพร้อม โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

Attachments:
Download this file (D3.PDF)D3.PDF[ ]1545 kB