รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.บร.1 โดยนายพิทักษ์ สมพร้อม โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์