"การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย" (Distance Learning Television for Small School Development in Thailand) : โดยนางสาวผ่องพิชญ์ สวงรัมย์