บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2562

logoOBECคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ

แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561