แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารขออนุมัติใช้เงิน / ขออนุมัติยืมเงินราชการ /ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/บันทึกเบิกเงิน/บันทึกล้างหนี้ โครงการพัฒนาครูฯ ประจำปีการศึกษา 2560

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่องการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Attachments:
Download this file (ทำบัตร2560.pdf)ทำบัตร2560.pdf[ ]127 kB