แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561