นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ประวัติ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (Mr. Sermrit wairit)

Ø เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ภูมิลำเนา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Ø ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 404/16 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Ø อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ø วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Ø ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารุ่นที่ 1/2560

Ø วันบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 10 ตุลาคม 2539 ตำแหน่งครู สปอ.พลับพลาชัย สปจ.บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Ø วันครบเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2577

ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

Ø วันที่ 3-6 กันยายน 2555 การจัดองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Ø วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 ธรรมาภิบาลด้านการเงินการคลัง

Ø วันที่ 16-17 สิงหาคม 2558 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัย

Ø วันที่ 27-28 มีนาคม 2558 การป้องปราบการทุจริตลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

Ø วันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 การสร้างนวัตกรรมการบริหารที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความก้าวหน้าด้วยวิธี (Action Learning) แบบมุ่งเน้นการพัฒนาในสถานที่ปฏิบัติงานจริง (Work Place Learning)

Ø วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Smart Obec

Ø วันที่ 26-30 มิถุนายน 2559 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

Ø วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 การพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบชั้นเดียว (เวทคณิต) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

Ø วันที่ 1 มิถุนายน 2551 รอง ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต 2

Ø วันที่ 30 ตุลาคม 2552 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

Ø วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

Ø วันที่ 13 มกราคม 2560 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

Ø วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

Ø วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ