logoOBECประกาศ : นโยบายการเสริมสร้งคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
IMAGE การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันศุกร์, 01 มีนาคม 2562 อ่าน 228
IMAGE การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน 436
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศรับสมัคร
  3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  4. เผยแพร่งบทดลอง
1 วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 อ่าน 19
เผยแพร่งบทดรอง ประจำเดือน มกราคม 2562 วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน 54
next
prev
  1. รวมแบบฟอร์มต่างๆ
  2. ข้อมูลสารสนเทศ
  3. แผนปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2562 วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561 อ่าน 467
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561 วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 21704
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2561 วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561 อ่าน 297
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560 วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 อ่าน 1138
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2559 วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 อ่าน 2329
ผลสัมฤทธิ์ รร.ประชารัฐ (3ปีย้อนหลัง) วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2559 อ่าน 2237
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2558 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1967
แผนปฏิบัติการ 2562 วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 อ่าน 238
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2559 วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 อ่าน 256
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 215
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 205
แผนพัฒนา 2561-2565 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 311
next
prev
รวม VDO สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

1 รร. 1 กิจกรรมเด่น รร.บ้านแสลงโทน : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

การพาองค์กรสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"Change" รร. วัดปทุมคงคา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ลดปริมาณขยะ" รร. บ้านแสลงโทน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ครูดีศรี สพฐ.ตอนครูลัดดา" โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ฮัก ณ ไทบ้าน (ออมทรัพย์)"โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ก้าวเล็กเล็ก Little Boy" ร.ร.วัดปทุมคงคา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2