logoOBECประกาศ สพป.บร.2 เรื่องมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
IMAGE การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันศุกร์, 01 มีนาคม 2562 อ่าน 227
IMAGE การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน 436
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศรับสมัคร
  3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  4. เผยแพร่งบทดลอง
1 วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 อ่าน 18
เผยแพร่งบทดรอง ประจำเดือน มกราคม 2562 วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน 54
next
prev
  1. รวมแบบฟอร์มต่างๆ
  2. ข้อมูลสารสนเทศ
  3. แผนปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2562 วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561 อ่าน 466
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561 วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 21699
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2561 วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561 อ่าน 296
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560 วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 อ่าน 1137
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2559 วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 อ่าน 2328
ผลสัมฤทธิ์ รร.ประชารัฐ (3ปีย้อนหลัง) วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2559 อ่าน 2236
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2558 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1966
แผนปฏิบัติการ 2562 วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 อ่าน 237
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2559 วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 อ่าน 255
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 214
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 204
แผนพัฒนา 2561-2565 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 310
next
prev
รวม VDO สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

1 รร. 1 กิจกรรมเด่น รร.บ้านแสลงโทน : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

การพาองค์กรสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"Change" รร. วัดปทุมคงคา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ลดปริมาณขยะ" รร. บ้านแสลงโทน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ครูดีศรี สพฐ.ตอนครูลัดดา" โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ฮัก ณ ไทบ้าน (ออมทรัพย์)"โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ก้าวเล็กเล็ก Little Boy" ร.ร.วัดปทุมคงคา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2